ПРАВИЛА НА ИГРА Томбола - “Новогодишна томбола - 2024”

Правила

Начало » Томболи » ИГРА Томбола – “Новогодишна томбола – 2024”

ПРАВИЛА
НА ИГРА Томбола – “Новогодишна томбола – 2024”

 

 • Условия за участие

1. Участието в играта-томбола е напълно доброволно.

2. Всеки регистриран потребител в сайта belot.bg има право да участва в играта-томбола “Новогодишна томбола – 2024”, само от своя личен акаунт в belot.bg.

3. Всеки регистриран потребител, закупил “участващ пакет”, по време на провеждане на играта-томбола, придобива статута на „участник“ в играта-томбола „Новогодишна томбола – 2024“

4. Един участник може да участва в играта-томбола „Новогодишна томбола – 2024“ с една или с неограничено количество покупки на „участващ пакет“. Повечето на брой покупки значително увеличават шансовете на участника да бъде изтеглен, като печеливш в играта.

5. Независимо от броят на участия в конкретната игра-томбола, участникът може да спечели максимум една награда – тази, предварително обявена в условията на играта-томбола награда.

6. Тегленето на печелившите участници и раздаването на наградата се осъществява според Общите правила за провеждане на игрите „ТОМБОЛА – БЕЛОТ.БГ“.

6.1. (допълва и изменя раздел IV, т.7 на Общи правила на Игрите „Томбола – Белот.бг”)
За игра томбола – “Новогодишна томбола 2024” се раздават три награди, съответно първа, втора и трета, като се теглят 3-ма печеливши участника, всеки от които печели по една награда. За всяка от наградите се теглят по двама резервни участници – втори и трети по ред за всяка една награда, общо шест резервни участника.

При теглене, редът за определяне на печеливши и резервни участници е както следва:

 • Теглене на трима печеливши участници, като
  • Първи по ред на теглене печели първа награда;
  • Втори по ред на теглене печели втора награда;
  • Трети по ред на теглене печели трета награда.
 • Теглене на шест резервни участника, като:
 • Първи по ред на теглене е първа резерва за първа награда, втори по ред на теглене е втора резерва за първа награда;
 • Трети по ред на теглене е първа резерва за втора награда, четвърти по ред на теглене е втора резерва за втора награда;
 • Пети по ред на теглене е първа резерва за трета награда, шести по ред на теглене е втора резерва за трета награда.

7. Организатор на играта-томбола „Новогодишна томбола – 2024“ е “Казуалино” ЕАД, ЕИК: BG202985794, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Дебър” 58, наричано за краткост „Организатор“.

8. Настоящите правила за провеждане на играта-томбола „Новогодишна томбола – 2024“ са неразделна част от Общите правила за провеждане на игрите „томбола – Белот.БГ“, публикувани на сайта belot.bg и са задължителни за Организатора и всички участващи в играта лица. Същите са публично оповестени и са достъпни за целия период на Играта на интернет адрес: belot.bg

9. С участието си в играта-томбола “Новогодишна томбола – 2024″ участниците се считат уведомени и запознати, както с настоящите Правила на играта-томбола Новогодишна томбола – 2024″, така и с Общите правила за провеждане на игрите „томбола – Белот.БГ“, като се съгласяват и задължават да спазват техните условия и разпоредби.

 • Продължителност

1. Периодът за участие в играта-томбола „Новогодишна томбола – 2024“ е 31 дни, като стартира от начална дата 1-ви декември 2023 и завършва с изтичане крайна дата 31-ви декември 2023. Началната и крайната дата ще бъдат обявени в сайта belot.bg.

 • Участващи пакети

1. “Участващ пакет”, според Правилата на Игра-томбола „Новогодишна томбола – 2024“, е единствено и само специален промоционален пакет консумативи, предлаган само в рамките на играта-томбола „Новогодишна томбола – 2024″

2. “Участващият пакет” консумативи съдържа: пакет от 750 000 чипа + 30 дни VIP статус и 100 диаманта

3. Цената на участващия пакет е 49,99 лева.

4. “Участващият пакет” е специално обозначен върху всички рекламни материали като графични изображения или текстове, както и е показано името на играта-томбола: ”Новогодишна томбола – 2024″

5. Закупуването на други пакети с консумативи, които се предлагат в платформата belot.bg, по време на провеждане на играта томбола, не дават право на участие в играта-томбола ”Новогодишна томбола – 2024“

Награди

1. Наградите, които ще бъдат раздадена в рамките на игра томбола – “Новогодишна томбола 2024” са три на брой, както следва:

 • Първа награда – 25 000 000 (двадесет и пет милиона) виртуални чипа, за използване в платформата Белот.бг;
 • Втора награда – 15 000 000 (петнадесет милиона) виртуални чипа, за използване в платформата Белот.бг;
 • Трета награда – 10 000 000 (десет милиона) виртуални чипа, за използване в платформата Белот.бг;

Наградите се връчват във вида, в който са обявена на печелившите лица. Не може да се заменят с друга награда, да се преотстъпват или да се предоставя паричната им равностойност.

Наградите се считат за раздадени, когато виртуалните чипове бъдат начислени към профилите на печелившите участници в платформата Belot.bg, като в допълнение печелившите участници ще бъдат известени с изпращане на “администраторско” съобщение в платформата Belot.bg.

Датата на тегленето на потребителските имена на печеливши и резервни участници ще бъде в рамките на срок от седем работни дни след края на игра томбола – “Новогодишна томбола 2024” или не по-късно от 11-ти януари 2024г. Точната дата на тегленето ще бъде публикувани в сайта belot.bg, в платформата Belot.bg, както и на страницата на Организатора в социални мрежи.

 • Промоционални банери за участващ пакет