Белот правила

Как се играе Белот?

Белот е игра с карти за 4 човека (два отбора от по двама играчи). Играе се с 32 стандартни карти (колода за бридж от която са отстранени картите от 2 до 6). Играчите застават така,че партньорите да се окажат един срещу друг. Играта протича на четири етапа: Раздаване; Наддаване; Разиграване; Точкуване.

Раздаване

Картите се раздават по посока обратна на часовниковата стрелка. На всеки играч се раздават първо по 3, а след това по още 2 карти. Така всеки от играчите има по 5 карти.

Наддаване

Целта на наддаването е да се определи вариант на играта, който ще се играе. Вариантите са следните:

Игра в козов цвят

При козова игра един от цветовете (боите) се определя за доминиращ (коз), а останалите са равноправни. Силата на картите от козовия цвят е както следва (в низходящ ред): J; 9; A; 10; K; Q; 8; 7. В останалите цветове силата на картите е: A; 10; K; Q; J; 9; 8; 7. Карта от козовия цвят доминира над всяка карта от друг цвят, независимо от силата.

Игра „Без коз“

Без Коз

При игра „Без коз“ няма доминиращ цвят. Силата на картите е: A; 10; K; Q; J; 9; 8; 7, независимо от цвета.

Игра „Всичко коз“

Всичко Коз

При тази игра всички цветове са козови т. е. силата им е: J; 9; A; 10; K; Q; 8; 7. Отново няма доминиращ цвят.

Наддаването протича по следния начин: Пръв обявява играчът в дясно от раздаващия. Той предлага един от вариантите на игра, т.е. избира козов цвят или игра на „Без коз“, или „Всичко коз“. Ако не може да предложи вариант на игра, обявява „пас“. Следващият играч може да предложи по-висок вариант или „пас“. Силата на вариантите е следната във възходящ ред:

Наддаване

Когато последната валидна обява е направена от противников играч, може да се обяви „контра“. Това означава, че играчът, който я обявява, възнамерява да победи при избрания от противника вариант на играта. В този случай резултатът се удвоява. В отговор противниковият отбор може да обяви „реконтра“. Тогава резултатът се учетворява. При контра и реконтра всички точки се записват за отбора победил в раздаването. Наддаването приключва, когато трима поредни играчи обявят „пас“. Тогава раздаващият раздава по още 3 карти. Aко по време на наддаването не е избран вариант на играта (всички са „пас“), картите се събират и следващият подред (дясностоящия на сегашния раздавач) раздава.

Разиграване

Играта започва седящият в дясно от раздаващия, като поставя една от своите карти на масата (тя определя „искания“ цвят). Всеки следващ играч поставя карта от същия цвят. Взятката (ръката) печели играчът, който е поставил най-висока карта (или коз). Играчът, който е спечелил взятката, събира картите, прибира ги при себе си (с лицето надолу) и започва следващият кръг, като играе произволна карта и т.н.

Игра в козов цвят

Игра на козова боя

В основата на играта е правилото за задължителното отговаряне на цвета и качването в коз. Ако играчът не притежава карта от искания цвят и взятката до момента принадлежи на противника, трябва да играе коз, т. е. да цака. Ако противникът е играл коз (е цакал), той трябва да даде по-висок (да надцака). В случай че няма по-висок коз, може да изиграе произволна карта.

Игра „Без коз“

Без Коз

Играе се както на игра в коз, но липсва козов цвят и единственото задължително условие е отговарянето в цвета.

Игра „Всичко коз“

Всичко коз

За разлика от „Без коз“ всички цветове са козови, така че освен отговарянето в цвета е задължително и качването (даване на по-висока от дадените до момента карти от искания цвят), независимо кой печели взятката до момента.

Точкуване

След края на играта всеки отбор преброява точките, които е събрал от взятките си, като за всяка карта записва точки, както следва:

Карта Козов цвят Не козов цвят
7 0 0
8 0 0
9 14 0
10 10 10
J 20 2
Q 3 3
K 4 4
A 11 11

След това към получените точки се прибавят точките от премии. При игра на „Без коз“, така получените точки се удвояват, като единствено не се удвоява премията за капо (валат). Ако отборът, който е обявил варианта на играта, е събрал повече точки от противника, то играта се смята за „изкарана“. Ако отборът обявил вида на играта събере по-малко точки от противника,то играта се смята за „вкарана“. Ако точките са по равно, то играта се смята за „висяща“.

Когато играта е изкарана, всеки отбор си записва сумата от точките, които е събрал, като предварително ги раздели на 10 и закръгли до цяло число.

Когато играта е вкарана, противникът на отбора, обявил вида на играта, си записва всички точки (включително тези на противника), разделени на 10 и закръглени.

Ако играта е висяща, отборът обявил вида й не записва точките си, а те остават за този, който спечели следващото раздаване. Противникът му си записва своите точки (разделени на 10 и закръглени). Ако и следващото раздаване виси, то точките се натрупват за по-следващото и т. н.

При обявена контра, отборът събрал повече точки записва удвоения резултат за вкарана игра, независимо кой я е обявил (удвоявят се и всички премии, включително премията за капо).

При обявена реконтра, отборът събрал повече точки записва учетворения резултат за вкарана игра, независимо кой я е обявил (учетворявят се и всички премии, включително премията за капо).

При обявена контра или реконтра, ако играта виси, тогава всички точки (удвоени или учетворени) остават за отбора, спечелил следващото раздаване.

Играта свършва, когато някой от отборите събере 151 или повече точки. Ако и двата отбора едновременно преминат тази граница, то печели този от тях, който има повече точки. Ако са по равно, играе се докато някой от отборите поведе.

Изключение представлява правилото „С капо не се излиза“. В този случай се изиграва още едно раздаване (изключва се раздаване, в което всички са обявили пас и раздаване завършило с капо).

Анонси

Играч, който притежава следните комбинации от карти и ги обяви, играейки първата си карта за дадено раздаване (независимо дали картата участва в комбинацията или не) може да спечели за отбора си съответните точки:

Комбинация Анонс Точки
Три поредни карти от един цвят Терца Терца 20
Четири поредни карти от един цвят Кварта Кварта 50
Пет поредни карти от един цвят Квинта Квинта 100
Четири еднакви карти (10, Q, K, A) Каре Каре 100
Четири девятки (9) 150 Каре 150
Четири валета (J) 200 Каре 200

Подредбата на картите при анонсите е следната: 7; 8; 9; 10; J; Q; K; A.

При игра на „Без коз“, играчите нямат право да обявяват притежаваните от тях комбинации. Т.е. не се получават никакви премии, освен за капо или последно 10.

Ако една и съща карта участва едновременно в каре и поредица (терца, кварта, квинта), играчът избира кое от двете да обяви.

Ако и двата отбора са обявили анонси от поредни карти, премии за тях си записва само отборът, обявил най-висок такъв. При анонси с еднаква дължина, за по-висок се смята този, който започва с по-висока карта. Ако най-високите анонси от поредни карти на двата отбора са равни, то всички премии за поредни карти отпадат.

Ако и двата отбора са обявили карета, премии за тях си записва само отборът, обявил каре от карти с най-висока точкова стойност (в козов цвят).

Еднакви карти (каре) не елиминират поредни (терца, кварта, квинта).

Belot

Премия за „белот“: Ако някой от играчите притежава Q и К от козов цвят (който и да е цвят при игра на „Всичко коз“) и го обяви по време на разиграването, печели за отбора си 20 точки. Обявяването на „белот“ става при изиграването на първата от двете карти, ако е спазено някое от следните условия: като първа изиграна карта на взятката; отговаряйки на искания цвят; при цакане, надцакване или подцакване при игра на козов цвят.

Премия от 10 точки получава отборът спечелил последната взятка в играта (последно 10). Ако е спечелил всички взятки в играта (капо), получава още 90 точки.

Закръгляне

Игра Общият брой на точките включително последното 10 е:
Бои 162 (16)
Без Коз 260 (26 след удвоявянето)
Всичко коз 258 (26)

На „Всичко коз“ при резултати в които точките на двата отбора завършват на 4 нагоре закръглява отборът с по-малко точки.

На „Без коз“ закръгляването става след удвояването на точките.

При игра на коз или „Всичко коз“, ако единият от отборите има премия 50 или 150, това прави възможен резултат 154 – 154 (на „Всичко коз“), или 106 – 106 (при игра на коз). Нагоре се закръглят и точките, които „висят“. Съответно : 15 на отбора, които не е обявил „Всичко коз“ и 16 висят, а при игра на коз – 10 и 11 висят.

Играй белот и се забавлявай