ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРИТЕ „ТОМБОЛА – БЕЛОТ.БГ“

І. Общи правила на Игрите „Томбола – Белот.БГ”

1. Игрите „Томбола-Белот.бг“, общо наречени „игрите-томбола“, се състоят в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.

2. Игрите не са и не могат да бъдат квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Те не отговарят на определението за „хазарт” по чл.2 ал.1 от ЗХ – в тях липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането им не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

3. Организатор на игрите „Томбола – Белот.бг” е “Казуалино” АД, ЕИК: BG202985794, със седалище с адрес на управление: гр. Варна, ул. “Дебър” 58, наричано за краткост „Организатор“.

4. Настоящите правила за провеждане на игрите-томбола са задължителни за Организатора и всички участващи в играта лица. Същите са публично оповестени и са достъпни за целия период на Игрите на интернет адрес: belot.bg.

5. Участието в игрите-томбола е напълно доброволно.

6. Организаторът на Игрите си запазва правото да изменя или допълва наименованието на всяка една отделна игра, с цел отграничаването й от други игри-томболи в сайта belot.bg. Организаторът си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано на страницата на belot.bg по собствена преценка, както и да допълва или внася промени в настоящите правила при нужда, като промените влизат в сила след тяхното оповестяване на интернет адрес: belot.bg. Организаторът си запазва правото да променя периода на игрите-томбола, ако поради непредвидени обстоятелства, срив в информационните системи или други технически проблеми, не може да активира игрите или да гарантира тяхното правилно отправление. Участниците в игрите-томбола следва сами да проверяват на интернет страницата за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

7. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Игрите, трябва да бъдат отправени към Организатора. Играчите предоставят своите коментари, снимки и данни на Организатора доброволно. Официалният начин за свързване с Организатора във връзка с всякакви въпроси, свързани с Игрите, става на имейл адрес igra@belot.bg. Организаторът може да се свърже с участниците или на техния имейл адрес, с който те са регистрирали потребителския си профил в платформата belot.bg или като изпрати администраторско съобщение в платформата до техния потребителски акаунт.

II. Продължителност

1. Периодът за участие във всяка една от игрите-томбола започва с началната дата, посочена в конкретните условия на съответната томбола и завършва на датата, посочена в тези конкретни условия, на всяка игра-томбола.

III. Право на участие

1. В игрите-томбола има право да участва всяко лице на възраст над 18 години, което не е поставено под пълно или ограничено запрещение, регистрирано е като потребител в сайта belot.bg, закупило е „участващ пакет“ за използване в своя профил в belot.bg, специално посочен в условията на конкретната игра-томбола и се е запознало с настоящите правила за участие в игрите-томбола. В игрите-томбола участниците участват чрез своите уникални идентификационни номера, генерирани им при регистрицията в сайта belot.bg.

2. В игрите-томбола нямат право да участват служители на “Казуалино”АД и свързаните с него търговски дружества, членовете на семействата на служителите, както и техни роднини по права линия, включително и техническите лица, пряко ангажирани с организирането или провеждането на Играта, независимо дали са служители на Организатора.

IV. Условия и награди

1. Всеки регистриран потребител има право да участва в игра-томбола само от своя личен акаунт, тъй като споделянето на акаунти е забранено съгласно общите условия на belot.bg.

2. Всеки регистриран потребител, закупил в срока за провеждане на играта заявен в условията на конкретната игра-томбола определен „участващ пакет“ за използване в своя профил в сайта belot.bg, придобива статута на „участник“ в тази игра-томбола. Този статут му дава възможност за участие в същата игра-томбола, посочена от Организатора, за спечелване на предварително обявената в условията на томболата награда. Един участник може да участва в конкретна игра-томбола с неограничено количество покупки на обявените в условията на тази игра „участващи пакети“. Всяка покупка на „участващ пакет“ се регистрира с потребителски уникален идентификатор на участника като отделно негово участие в играта. Всяка следваща покупка на „участващ пакет“, закупен в срока за провеждане на играта, генерира в същата игра-томбола нов запис на потребителския уникален идентификатор на участника, което му осигурява възможност да участва в тази игра с брой записи, равен на броя на покупките на „участващ пакет“. Повечето на брой покупки значително увеличават шансовете на участника да бъде изтеглен като печеливш в играта. Участник, регистрирал потребителски уникален идентификатор, може да бъде изтеглен за спечелил, само в случай че към датата на теглене на печелившите в играта е налице потвърдено плащане по този идентификатор. Независимо от броя на участия в конкретната игра-томбола, участникът може да спечели максимум една награда – тази предвидена в условията на конкретната игра-томбола.

3.Наградата за всеки отделен „участващ пакет“ се определя от Организатора. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

4. В случай че регистриран потребител, закупил „участващ пакет“ за използване в своя профил в платформата belot.bg, не желае да участва в игрите-томбола, може да заяви отказ от участие чрез своя профил в сайта belot.bg не по-късно от датата на последния ден на провеждане на играта-томбола, като в този случай Организаторът не допуска неговото участие в игрите. Дори и да бъде изтеглен като печеливш или резерва, неговото участие не се зачита и наградата получава следващия изтеглен по ред участник.

5. Всяка игра приключва с изтеглянето на печелившите участници от назначена от Организаторът комисия в състав от 3 души.

6. Тегленето на печелившите участници се извършва на случаен томболен принцип в централния офис на “Казуалино” АД в срок от седем работни дни от изтичане на периода за участие и се обявява в сайта belot.bg.

7. За всяка отделна награда към всяка отделна игра-томбола се обявява за спечелил съответната награда един печеливш участник – този, който е изтеглен първи по ред. За всяка една награда, заедно с печелившия участник, изтеглен първи по ред, се изтеглят и двама резервни участници – втори и трети по ред, в случай че предходният участник не може да получи наградата.

Потребителските имена на изтеглените печеливши и резервни участници ще бъдат публикувани в сайта belot.bg, както и на страницата на Организатора в социални мрежи.

8. В случай че спечелилият първи по ред участник в съответната игра-томбола е заявил отказ от участие в игрите томболи или е закрил акаунта си до датата на съответното теглене в играта-томбола, или е направил изявление за отказ да получи наградата си, след като е бил изтеглен и преди изпращането й до него, или наградата, въпреки усилията на Организатора и на пощенските/куриерски служби, не може да му бъде доставена и е върната на подателя поради грешно посочен от получателя адрес, ненамиране на получателя на посочения адрес, непотърсване от него или при цялостна липса на съдействие за указване на имена, телефон и адрес за получаване и незаинтересованост от страна на получателя за получаване на наградата в продължение на повече от 7 (седем) дни от съобщението на Организатора в личния му профил, или ако впоследствие се окаже, че той не е имал право на участие по правилата на играта-томбола, или достъпът му е бил прекратен към момента на теглене на печелившите участници, вследствие на нарушаване на общите правила на belot.bg, за печеливш се обявява вторият изтеглен по ред (резервен) участник в съответната игра-томбола. По отношение на втория изтеглен по ред (резервен) участник, определен за печеливш по реда по-горе, за който са налице горепосочените обстоятелства, се прилагат същите правила както за печелившия участник. В случай че някое от тях е налице и за него, то за печеливш се обявява третия изтеглен по ред (резервен) участник. Ако горепосочените обстоятелства са налице и за третия изтеглен по ред (резервен) участник, то Организаторът си запазва правото да задържи наградата или да я връчи на неизтеглен участник по негова преценка. Прекратяването на достъпа до платформата се осъществява в съответствие с Общите Условия за Ползване на платформата belot.bg.

9. Организаторът уведомява изтеглените печеливши и резервни участници с изпращане на администраторско съобщение в платформата на регистрирания им личен профил в сайта belot.bg в срок до 3 (три) работни дни от датата на съответното теглене в играта-томбола, в което са били изтеглени имената им. Организаторът ще поиска следната информация: име, телефон и адрес за доставка на наградата. При получаване на тези данни, служител на Организатора ще се свърже по телефона с печелившия за потвърждение. След което наградата ще бъде изпратена по посочените от участника данни. Доставката се извършва само на територията на Република България, съгласно стандартните условия на лицензираната пощенска/куриерска служба, с която Организаторът има сключен договор. Доставката е безплатна за печелившия участник. При получаването на награда, самоличността на спечелилия се удостоверява с валиден личен документ за самоличност пред съответната пощенска/куриерска служба.

10. Всеки участник е длъжен да не нарушава правилата на игрите-томбола, като в противен случай подлежи на дисквалификация от Организатора. Нарушенията, които водят до дисквалификация, включват неизчерпателно изброени действия като: използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в игра-томбола; използване на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой друг участник извън томболата или платформата belot.bg. Проверки за злоупотреба ще бъдат извършвани по всяко време и при установяване на нарушения Организаторът има право да дисквалифицира участник, като не дължи обяснения за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.

11. Всеки опит да бъде саботирано съдържанието или изпълнението на игрите-томбола се счита за незаконно и дава правото на Организаторът да предприеме необходимите легални мерки за възстановяване на причинените щети от страна на нарушителя.

12. Организаторът запазва правото си да прекрати игрите-томбола по всяко време и на всеки техен етап, без предизвестие или причина, ако прецени, че игрите-томбола не могат да продължат, както са запланувани или ако вирус, техническа неизправност, неправомерна/неоторизирана интервенция от трети лица, технически проблеми или други условия извън контрола на Организатора попречат на администрацията, сигурността, честността или целостта на играта. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

V. Отговорност:

1. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за осъществяване на участие в игрите-томбола поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случай на непреодолима сила, случайни събития, предоставяни от трети лица услуги, извън контрола на Организатора.

2. Организаторът не носи отговорност при технически проблеми във връзка с игрите-томбола. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив и/или „бъгове“ в информационните системи, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната игра и/или доставката на награди. Организаторът не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно действие на интернет сайта поради срив и „бъгове“ в системите и/или проблеми, свързани с интернет връзката на потребителите.

4. Организаторът на игрите-томбола не носи отговорност за каквито и да било технически неизправности и посегателства на и срещу платформата belot.bg, включително и технически неизправности и посегателства над страницата на Организатора в социалните мрежи.

5. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на игри-томбола да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия награда.

6. Организаторът не носи отговорност за подадена от спечелил участник непълна, неточна или грешна информация за контакт и получаване на награда: имена, телефонен номер за контакт, e-mail адрес, пощенски адрес или друга необходима информация. При върната доставка участникът губи право на награда. Организаторът приема информацията, дадена му от спечелилия участник и не носи отговорност за нейната достоверност. Всички предоставени от печелившия участник данни се обработват, единствено и само за целите на игрите-томбола и предоставянето на наградата. След нейното връчване подлежат на изтриване личните данни, предоставени от участника при пълна конфиденциалност.

7. Организаторът на томболата не носи отговорност при предоставен невалиден, неточен, недействащ, несъществуващ телефонен номер и/или ако последният е извън покритие на мобилния оператор или при каквато и да е друга причина, препятстваща установяване на контакт със спечелил награда участник.

8. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по въпросите, свързани с получаването на наградата. Ако той не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, при които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време на доставка не може да бъде удължаван и в случай че спечелилият участник не спази сроковете в настоящите Правила, той губи правото си на награда.

9. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, както и Общите Условия за Ползване на belot.bg, по всяко време и без допълнителни обяснения.

10. Организаторът има неотменимото право да прекрати игрите-томбола по всяко време, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

11. Организаторът си запазва правото да не взема предвид и да изтрива коментарите, които счита за непочтителни, обидни, уронващи авторитета, за неподходящи и/или несъвместими с официалните правила и няма да предприема никаква комуникация или дискусия с участник/ци или което и да било трето лице по този въпрос. Организаторът няма да води и кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на игрите-томбола.

12. Организаторът на игрите-томбола не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай че с действията си накърняват техни права или законни интереси.

13. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие, каквито и да били евентуални допълнителни разходи на участник в игра-томбола, натрупани вследствие на действия, свързани с участие в игрите.

14. Организаторът на игрите-томбола не отговаря за качеството на наградите.

15. Евентуално възникнали спорове между Организатора на игрите-томбола и участници в нея се решават, чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие от компетентният съд в седалището на Организатора.

VI. Други условия

1. Настоящите Правила са публикувани на интернет сайта belot.bg. За целият период на игрите-томбола всички заинтересувани могат да получат информация, чрез изпращане на запитване на имейл адрес: igra@belot.bg.

2. Участвайки в игрите-томбола на Организатора, участниците приемат настоящите Правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби.

3 С участието си, всеки участник дава съгласието си Организаторът да използва неговото потребителско име, профилна снимка и/или други публични атрибути на профила му в платформата belot.bg, съгласно Политиката за Поверителност и Общите Условия за маркетингови цели, без да дължи заплащане на съответния участник, освен ако не е задължен от закона на Република България.

4. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените във връзка с участието им в игрите-томбола техни лични данни с цел обявяване на спечелилия участник, както и доставянето на наградата.

5. С включването си в в игрите-томбола, всеки участник в тях се счита за уведомен и запознат с настоящите Правила и съгласен с условията й.

VII. Защита на личните данни

1. Игрите-томбола се провеждат при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му. Организаторът на игрите-томбола, в качеството му на администратор на лични данни, се задължава при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни, доколкото такива са събрани в рамките на игрите, да спазва разпоредбите на цялото действащо към всеки един момент законодателство относно защитата на личните данни, както и да използва предоставените лични данни само за посочените в настоящите правила цели, а именно: за определяне на печелившите и резервни участници в игрите-томбола, изпращането на предметни награди и уреждането на последващи спорове/претенции от участници в игрите или трети лица във връзка с провеждане на игрите-томбола.

2. Всеки Участник има всички права, уредени и гарантирани по Общият регламент, относно защитата на данните. Всеки участник има право на достъп до предоставените от него лични данни, право на тяхното коригиране, изтриване, ограничаване на обработването им, право на възражение срещу обработването им, както и правото на преносимост на данните в съответствие с българското и европейското законодателство за защита на личните данни на физическите лица. Във връзка със защитата на личните данни всеки участник може да осъществи контакт с Организатора на имейл адрес: privacy@belot.bg. Повече информация, относно обработване на личните данни от страна на Организаторът могат да бъдат намерени в Политиката за Поверителност на belot.bg.

3. По искане на всеки участник, Организаторът ще предостави информацията, която съгласно релевантното национално и европейско законодателство е длъжен да му предостави и ще окаже пълно съдействие при упражняването на правата, като субект на лични данни, доколкото тяхното упражняване отговаря на изискванията на закона.

4. Всеки участник, който смята, че събирането и обработването на личните му данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или че правата му са били нарушени по някакъв начин, може да се обърне към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на личните данни. Всеки участник има право да упражни правата си на субект на лични данни, чрез Комисията за защита на личните данни и в частност, в случаите на отказ от страна на администратор за предоставяне на задължителната информация, която съгласно ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 администраторът е длъжен да предостави, както и в случаите на отказ от изискано коригиране, допълване, изтриване или ограничаване на обработката на лични данни.

5. В случай, че Организаторът установи, че участник е нарушил настоящите правила или е предоставил/попълнил неверни или непълни данни при регистрация в игрите-томбола или изобщо установи неправомерно използване на лични данни от регистрирало се за участие в игрите-томбола лице, с цел участие или получаване на награда, Организаторът има право да не му предостави спечелената награда, а да предостави наградата на друг (резервен) участник, съобразно посочените по-горе правила.

Настоящите условия са приети с Решение на „Казуалино” АД.