Назад

players Играчи онлайн

Играй

Правила на играта белот

Как да играем?

Белот е игра с карти за 4 човека (два отбора от по двама играчи). Играе се с 32 стандартни карти (колода за бридж от която са отстранени картите от 2 до 6). Играчите застават така,че партньорите да се окажат един срещу друг. Играта протича на четири етапа:

1. Раздаване.

По посока обратна на часовниковата стрелка, на всеки играч се раздават първо по 3, а след това по още 2 карти. Така всеки от играчите има по 5 карти.

2. Наддаване.

Целта на наддаването е да се определи вариант на играта, който ще се играе. Вариантите са следните:

Игра в козов цвят.

При козова игра един от цветовете (боите) се определя за доминиращ (коз), а останалите са равноправни. Силата на картите от козовия цвят е както следва (в низходящ ред): J; 9; A; 10; K; Q; 8; 7. В останалите цветове силата на картите е: A; 10; K; Q; J; 9; 8; 7. Карта от козовия цвят доминира над всяка карта от друг цвят независимо от силата.

Игра "Без коз".

При игра "Без коз" няма доминиращ цвят. Силата на картите е: A; 10; K; Q; J; 9; 8; 7, независимо от цвета.

Игра "Всичко коз".

При тази игра всички цветове са козови т. е. силата им е: J; 9; A; 10; K; Q; 8; 7. Отново няма доминиращ цвят.

Наддаването протича по следния начин: Пръв обявява играчът в дясно от раздаващия. Той предлага един от вариантите на игра т.е. избира козов цвят или игра на "Без коз" или "Всичко коз". Ако не може да предложи вариант на игра обявява "пас". Следващият играч може да предложи по-висок вариант или "пас". Силата на вариантите е следната във възходящ ред:

 • Спатия
 • Каро
 • Купа
 • Пика
 • Без Коз
 • Всичко Коз

Когато последната валидна обява е направена от противников играч може да се обяви "контра" .Това означава, че играчът който я обявява възнамерява да победи при избрания от противника вариант на играта. В този случай резултатът се удвоява. В отговор противниковият отбор може да обяви "реконтра" . Тогава резултатът се учетворява. При контра и реконтра всички точки се записват за отбора победил в раздаването. Наддаването приключва когато трима поредни играчи обявят "пас". Тогава раздаващият раздава по още 3 карти. Aко по време на наддаванет не е избран вариант на играта (всички са "пас"), картите се събират и следващият подред (дясностоящия на сегашния раздавач) раздава.

3. Разиграване.

Играта започва седящият в дясно от раздаващия, като поставя една от своите карти на масата (тя определя "искания" цвят). Всеки следващ играч поставя карта от същия цвят. Взятката (ръката) печели играчът който е поставил най-висока карта (или коз). Играчът, който е спечелил взятката събира картите, прибира ги при себе си (с лицето надолу) и започва следващият кръг, като играе произволна карта и т.н.

Игра в козов цвят.

В основата на играта е правилото за задължителното отговаряне на цвета и качването в коз. Ако играчът не притежава карта от искания цвят и взятката до момента принадлежи на противника, трябва да играе коз, т. е. да цака. Ако противникът е играл коз (е цакал), той трябва да даде по-висок (да надцака). В случай че няма по-висок коз, може да изиграе произволна карта.

Игра "Без коз".

Играе се както на игра в коз, но липсва козов цвят и единственото задължително условие е отговарянето в цвета.

Игра "Всичко коз".

За разлика от "Без коз" всички цветове са козови, така че освен отговарянето в цвета е задължително и качването (даване на по-висока от дадените до момента карти от искания цвят) независимо кой печели взятката до момента.

4. Запис.

След края на играта всеки отбор преброява точките, които е събрал от взятките си, като за всяка карта записва точки както следва:

Карта Козов цвят Не козов цвят
7 0 0
8 0 0
9 14 0
10 10 10
J 20 2
Q 3 3
K 4 4
A 11 11

След това към получените точки се прибавят точките от премии. При игра на "Без коз",така получените точки се удвоявят, като единствено не се удвоява премията за капо (валат). Ако отборът, който е обявил варианта на играта е събрал повече точки от противника, то играта се смята за "изкарана". Ако отбора обявил вида на играта събере по-малко точки от противника,то играта се смята за "вкарана". Ако точките са по равно, то играта се смята за "висяща".

Когато играта е изкарана, всеки отбор си записва сумата от точките, които е събрал, като предварително, ги раздели на 10 и закръгли до цяло число.

Когато играта е вкарана, противникът на отбора, обявил вида на играта си записва всички точки (включително тези на противника), разделени на 10 и закръглени.

Ако играта е висяща отборът обявил вида й не записва точките си, а те остават за този, който спечели следващото раздаване. Противникът му си записва своите точки (разделени на 10 и закръглени). Ако и следващото раздаване виси, то точките се натрупват за по-следващото и т. н.

При обявена контра , отборът, събрал повече точки записва удвоения резултат за вкарана игра, независимо кой я е обявил (Удвоявят се и всички премии, включително премията за капо).

При обявена реконтра , отборът, събрал повече точки записва учетворения резултат за вкарана игра, независимо кой я е обявил (Учетворявят се и всички премии, включително премията за капо).

При обявена контра или реконтра, ако играта виси, тогава всички точки (удвоени или учетворени) остават за отбора, спечелил следващото раздаване.

Играта свършва когато някой от отборите събере 151 или повече точки. Ако и двата отбора едновременно преминат тази граница, то печели този от тях, който има повече точки. Ако са по равно, играе се докато някой от отборите поведе.

Изключение представлява правилото "С капо не се излиза". В този случай се изиграва още едно раздаване (изключва се раздаване, в което всички са обявили пас и раздаване завършило с капо).

Премии

Играч, който притежава следните комбинации от карти и ги обяви играейки първата си карта за дадено раздаване (независимо дали картата участва в комбинацията или не), може да спечели за отбора си съответните точки:

Комбинация Анонс Точки
Три поредни карти от един цвят Терца 20
Четири поредни карти от един цвят Кварта 50
Пет поредни карти от един цвят Квинта 100
Четири еднакви карти (10, Q, K, A) Каре 100
Четири девятки (9) Каре 150
Четири валета (J) Каре 200

Подредбата на картите при анонсите е следната: 7; 8; 9; 10; J; Q; K; A.

При игра на "Без коз", играчите нямат право да обявяват притежаваните от тях комбинации. Т.е. не се получават никакви премии освен за капо или последно 10.

Ако една и съща карта участва едновременно в каре и поредица (терца, кварта, квинта), играчът избира кое от двете да обяви.

Ако и двата отбора са обявили анонси от поредни карти, премии за тях си записва само отборът, обявил най-висок такъв. При анонси с еднаква дължина, за по-висок се смята този, който започва с по-висока карта. Ако най-високите анонси от поредни карти на двата отбора са равни, то всички премии за поредни карти отпадат.

Ако и двата отбора са обявили карета, премии за тях си записва само отборът, обявил каре от карти с най-висока точкова стойност (в козов цвят).

Еднакви карти (каре) не елиминират поредни (терца, кварта, квинта).

Премия за "белот": Ако някой от играчите притежава Q и К от козов цвят (който и да е цвят при игра на "Всичко коз") и го обяви по време на разиграването, печели за отбора си 20 точки. Обявяването на "белот" става при изиграването на първата от двете карти, ако е спазено някое от следните условия: като първа изиграна карта на взятката; отговаряйки на искания цвят; при цакане, надцакване или подцакване при игра на козов цвят.

Премия от 10 точки получава отборът спечелил последната взятка в играта (последно 10). Ако е спечелил всички взятки в играта (капо) получава още 90 точки.

Закръгляне
Игра Общият брой на точките включително последното 10 е:
162 (16)
260 (26 след удвоявянето)
258 (26)

На "Всичко коз"при резултати в които точките на двата отбора завършват на 4 нагоре закръглява отборът с по-малко точки.

На "Без коз" закръгляването става след удвояването наточките.

При игра на коз или "Всичко коз", ако единият от отборите има премия 50 или 150 това прави възможен резутат 154 - 154 на "Всичко коз"или 106 - 106 при игра на коз. Нагоре се закръглят и точките, които "висят". Съответно : 15 на отбора които не е обявил "Всичко коз" и 16 висят, а при игра на коз 10 и 11 висят.

Правила на Турнирите

„Класически Турнир“ – 16 играчи в 3 турнирни кръга

„Бърз Турнир“ – 8 играчи в 2 турнирни кръга

Двата турнира се играят по правилата на класически Белот с резултат от 151 или повече точки и 30 секунди време за ход. Турнирният кръг приключва, когато е налице поне едно от следните условия:

 • Отборът печели, когато достигне резултат от 151 или повече точки в рамките на 7 кръга.
 • Когато 7 кръг приключи, отборът с по-висок резултат бива обявен за победител.

След края на всеки рунд печелившата двойка ще пристъпи към следващия етап от Турнира. Преди всеки кръг, печелившите играчи ще бъдат разбъркани отново и ще бъдат сформени нови отбори.

Двойката, която победи в последния кръг ще спечели Голямата награда, а подгласниците получават приз Второ място и награда.

При умишлено напускане на Турнир нямате право да се върнете отново в игра! Няма да има никакви изключения!

Официални турнирни правила

1. УЧАСТИЕТО В ПРОМО ТУРНИРИТЕ НА Belot.BG НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА!

Това изключва VIP турнирите, където VIP статус е задължителен за участието на играча в турнира. VIP статус може да се получи по различни начини, включително и покупка.


2. Организатор

Промо турнирите в Belot.BG са спонсорирани от разработчика на приложението - Казуалино АД (“Спонсор”). Конкурсът се ръководи от официалните правила описани тук. Всеки участник, който отговаря на изискванията се съгласява да следва правилата описани тук като “Официални Правила” и основните правила за регистрация в Belot.BG, потвърждава че разбира и приема резултатите от играта като финални. Печеливш потребител следва да бъде определен финално до 48 часа след приключване на турнира. Тази кампания не е спонсорирана или подкрепена от Facebook по никакъв начин. Всички въпроси, коментари и оплаквания трябва да бъдат насочени към Спонсора на играта. Спонсорът си запазва правото да проверява класиращите фактори на отделните играчи индивидуално, след като е минала съответната турнирна седмица и при неотговаряне на някои от критериите, да предприеме необходимите мерки.


3. Класиращите изисквания:

 • Класират се потребителите получили най-много точки от турнирните игри за съответния турнирен период;
 • Всеки потребител участва само с 1 регистриран валиден акаунт;
 • Един участник може спечели максимум една награда;
 • Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг автоматизират механизмът на промоцията, описан в т.6.
 • Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.

Нарушение изрично включва действия за:

а) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността;

б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;

в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.

Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът НЕ дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.

4. Период на активния ПРОМО ТУРНИР:

Продължителността на активния промо турнир е изписана върху турнирното лоби. Финалната класация на печелившите ще бъде обявена до 48 часа след приключване на активния турнирен период.

5. Награден фонд:

Наградният фонд за съответния промо турнир ще бъде обявен непосредствено преди стартирането на турнира.

Наградата, за която биват класирани потребителите са ЧИПОВЕ И/ИЛИ VIP СТАТУС.

6. Допълнителни лимитации:

Наградите не са трансферими. Получената награда не може да бъде заменена за паричен еквивалент. Спонсорът и изпълняващите агенти не поемат отговорност за грешно изписани от потребителя имена или акаунти в платформата на Belot.bg. Всеки опит да бъде съботирано съдържанието или изпълнението на промо турнира се счита за незаконно и дава правото на Спонсора да предприеме необходимите легални мерки за възстановяване на причинените щети от страна на нарушителя. Спонсорът запазва правото си да прекрати играта по всяко време и на всеки неин етап без предизвестие или причина ако прецени, че играта не може да продължи както е запланувана или ако вирус, бъг, неправомерна / неоторизирана интервенция от трети лица, технически проблеми или други условия извън контрола на спонсора попречат на администрацията, сигурността, честността или целостта. Това е валидно и в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Нямат право на участие лица, които са част от екипа на Казуалино АД, както и тяхното семейство, роднини.

7. Публичност:

С участието си, всеки потребител дава съгласието си Спонсорът да използва неговото/нейното име, лайк-ове или коментари направени на Facebook страницата на Belot.BG за публични изяви без да дължи заплащане на съответния потребител, освен ако не е задължен от закона на Република България. Спонсор на Промо Турнирите е Казуалино АД с адрес на управление Бул. Джеймс Баучер 76А Гр. София Пощенски код: 1407. Всички въпроси свързани с промоцията могат да бъдат насочени както като съобщение към страницата във Facebook, така и на email: support@belot.bg .

8. Получаване на наградата:

8.1. Финалните печеливши ще бъдат обявени и награди ще бъдат предоставени до 48 след приключване на активния турнирен период. Организаторът не носи отговорност ако спечелилият участник е предоставил невалидни данни. Наградите се предоставят само веднъж.

8.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

8.3. Наградата се предоставя от администраторите на Belot.BG.

9. Обработване на лични данни:

9.1. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

9.2. Включвайки се в настоящите промо турнири, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Казуалино" АД и/или друго дружество, част от групата компании Zariba Group, както и техните подизпълнители, само за цели свързани с тази игра, както и разпространение на награди.

10. Отговорности

10.1 Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, разкрити злоупотреби, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

10.2. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив и „бъгове“ в информационните системи, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната игра и/или доставката на награди.

10.3. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

10.4. Организаторът на промоцията не носи отговорност при предоставен невалиден, недействащ, нереален телефонен номер, ако последният е извън покритие на мобилния оператор или каквато и да е друга причина.

10.5. Организаторът на промоцията („Казуалино" АД ) не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно действие на интернет сайта, поради срив и „бъгове“ в системите и/или проблеми, свързани с интернет връзката на потребителите.

10.6. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата промоция/игра/. Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.

10.7. „Казуалино" АД си запазва правото да промени периода на промо турнирите, ако поради непредвидени обстоятелства, като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира обявените турнирни игри.